حیوانات

علت های پارس کردن سگ | جلوگیری از پارس سگ

علت های پارس کردن سگ | جلوگیری از پارس سگ، داروی ضد پارس سگ

پارس سگ با توجه به شرایط نگهداری سگ و همچنین نژاد سگ دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد. پیدا کردن دلایل پارس کردن سگ در اکثر مواقع به علت جلوگیری کردن از پارس در هنگام شب می‌باشد. افراد قبل از این که سگ را خریداری کنند به دنبال فهمیدن دلیل پارس کردن سگ در شب هستند و به آن توجه ویژه ای دارند. پارس سگ می تواند به دلیل نگرانی، ترس، شادی و اضطراب در حیوان باشد و در برخی از گونه ها مانند سگ های تربیت شده و سگ های نگهبان امکان دارد، که هشدار یا پیامی را هم به همراه داشته باشد.

دلایل پارس سگ و دیگر صداهای حیوان با توجه به باورهای قدیمی و عامیانه دارای تعبیر های عجیب و غریب می باشد. برای نمونه افرادی که در گذشته زندگی می کردند وقتی در هنگام اذان پارس می‌کرد یا زوزه می‌کشید، می‌گفتند که پیشامد یا پیامی دارد، که برخی از آن باورها تا به امروز نیز وجود دارد. امروزه علم پیشرفت کرده است و دارو و اسپری ضد پارس سگ تولید شده و قابل استفاده می باشد.

دلایل پارس کردن سگ

صداهای مختلف سگ مانند زوزه، ناله و پارس در اکثر مواقع طبیعی است و دلایل آن می تواند ارتباط ایجاد کردن با دیگر حیوانات، ابراز احساسات و انتقال احساس هیجان، شادی و ترس باشد. افراد انتظار دارند، که سگ ها فقط در حالتی که اتفاقی می افتد و یا هشداری وجود دارد، پارس کنند. بنابراین به دنبال یافتن دلایل پارس کردن سگ هستند. چنانچه پارس سگ آزار دهنده و بی وقفه است، باید به دنبال یافتن علت آن باشید. توصیه می‌شود قبل از اینکه از پارس کردن سگ جلوگیری کنید، علت آن را بیابید. با توجه به نژاد سگ، پارس کردن آنها متفاوت خواهد بود. برخی از آنها را به عنوان نگهبان می‌خرند، چون زیاد پارس می کنند. ولی برخی از سگ ها خیلی آرام پارس می کنند و پارس کردن آنها مثل زوزه است. یافتن و درک دلایل پارس سگ، اولین اقدام برای کنترل کردن آن است.

از جمله دلایل شایع پارس کردن سگ می توان این موارد را نام برد:

حتما بخوانید:   روش نگهداری از سگ گرگی | نژاد های مختلف سگ گرگی

پیام رسانی و هشدار: پارس سگ برای پیام رسانی و هشدار طبیعی است و ویژه زمان خاصی می باشد، که فردی به ماشین یا منزل شما نزدیک شده است. این پارس به علت ایجاد شدن احساس تهدید در سگ ها می باشد. دلیل پارس سگ در این شرایط اعلام این می‌باشد، که محدوده مورد نظر در اختیار من بوده و پارس سگ در این شرایط زنگ دار، بلند و کوبنده خواهد بود. چنانچه به درستی این خصلت در سگ تربیت گردد، برای شما و منزلتان یک محافظ خوب خواهد بود.

هیجان و شیطنت: این پارس در سگ های جوان و توله سگ ها رایج است و آهنگی خوش صدا و ریتمیک دارد. سگ ها در زمان گردش، هیجان و بازی در بیرون از خانه به این شکل پارس می کنند.

ایجاد توجه: در برخی مواقع سگ به این دلیل پارس می کند، که توجه شما را جلب کند. در مواقعی که با صدای ناله مانند و لوس گونه پارس می کند، معمولاً دلیلش جلب توجه است.

نگرانی و اضطراب: وقتی که سگ به صورت پشت سرهم، محکم و با صدای بلند پارس می کند، احتمالاً دلیلش نگرانی و اضطراب است و برای برطرف کردن نگرانی، ترس و اضطراب از تنهایی پارس می‌کند. وقتی سگ ها پارس می کنند، نگرانی و استرس در آنها کمتر می شود.

خستگی و کسالت: وقتی سگ پارس ضعیفی می کند، که فقط می تواند خود سگ بشنود و در این شرایط صدای غمگین است، به علت تنهایی، بی حوصلگی و کسالت سگ می باشد. برای برطرف کردن ناراحتی سگ باید دلیل پارس آنها را بدانید و برای او همراه را در نظر بگیرید.

جواب به دیگر سگ‌ها: وقتی که یک سگ پارس می‌کند، همه سگ هایی که در کوچه ها و خانه ها وجود دارند در جواب او پارس خواهند کرد و این نوع پارس کاملا تنظیم شده می‌باشد.

پارس سگ

چرا سگ در شب زوزه می کشد؟

یکی از صداهای طبیعی و عادی در سگ‌ها زوزه آنها می باشد، که در اکثر مواقع برای نشان دادن شرایط درونی و روحی و احساسات خود زوزه میکشند. دلیل اینکه برخی از سگ ها در هنگام شب زوزه می کشند این است، که با دیگر سگ ها ارتباط برقرار می کنند، به صاحب خود حس درونی را اعلام می‌کنند و یا در برخی موارد به دلیل کسالت و خستگی خواهد بود. سگ ها وقتی امنیت نداشته باشند و یا تنها باشند هم زوزه می‌کشند.

چرا سگ بالغ زوزه می‌کشد؟

زوزه کشیدن توله سگ ها بیشتر به دلیل ترس از تنها بودن و وابستگی می‌باشد، ولی وقتی سگ های بالغ زوزه می کشند، دلیلش این است، که در جای خاصی اعلام قلمروی می کنند یا به دیگر سگ ها اعلام حضور می کنند و ژنتیکی می باشد.

حتما بخوانید:   راهکارهای درمان سرماخوردگی گربه | پیشگیری از سرماخوردگی گربه

چگونه در هنگام شب از پارس سگ جلوگیری کنیم؟

در صورتی که سگ وقت و بی وقت پارس کند، آرامش اعضای خانواده از بین رفته و همچنین اطرافیان در این مواقع شکایت می کنند، که چرا سگ در هنگام شب پارس می کند. به همین دلیل به دنبال علت پارس سگ در هنگام شب باید بود. برای جلوگیری کردن از پارس سگ در هنگام شب می توانیم نکات تربیتی و تغذیه‌ای زیر را رعایت کنید:

 • در زمان مناسب به سگ خود غذا داده و با این کار از گرسنگی او در طول شب و پارس کردن به دلیل گرسنگی می توانید جلوگیری کنید.
 • برای زمان زیاد سگ خود را در محلی نباید نگهداری کنید. فعالیت نداشتن سگ را که کسل و عصبی خواهد کرد.
 • تنبیه و تشویق منجر به واکنش های عصبی و هیجانی در سگ ها می گردد. بدون علت سگ خود را تنبیه و تشویق نکنید.
 • در زمان انجام دادن کار درست و صحیح سگ را مورد تشویق قرار دهید.

داروی ضد پارس

ابزاری وجود دارد که در گوش سگ صدای فراصوت ایجاد کرده و سگ را به سکوت وادار می کند. در این نوع دارو خاصیت شوک آوری وجود دارد، که با استفاده از عملکرد آن از پارس سگ جلوگیری می شود.

از دیگر داروهای ضد پارس برای سگ می توان به اسپری ضد پارس سگ اشاره کرد. در کنار ابزاری که از پارس سگ جلوگیری می کند، این اسپری نیز می‌تواند به کار برده شود. اسپری ضد پارس موجب کم شدن استرس در سگ می‌شود و همچنین دارای طعم بدی است و این موجب می گردد، که سگ آرام شود و پارس کردن او متوقف گردد.

پارس سگ

راهکارهایی برای ترک عادت پارس کردن سگ

 • اولین گام این است، که به سگ خود فرمان «ساکت باش» را آموزش دهید. در صورتی که سگ شما زیاد پارس می کند، باید به او آموزش دهید، که چه موقع اجازه دارد پارس کند و چه مواقعی این اجازه را ندارد. برای یاد دادن فرمان «صدا کن» و «ساکت باش» می توانید طبق مراحل زیر عمل کنید:
 1. برای شروع اجازه دهید که سگ پارس کند و در این حالت به سگ باید فرمان «صدا کن» را بدهید.
 2. ‌وقتی که سگ پارس کرد، او را تشویق کرده و چیزی که علاقه دارد را جلوی بینی او بگیرید و بگذارید که بو بکشد.
 3. وقتی که برای بو کشیدن پارس کردن را متوقف می کند، تشویقی را به سگ بدهید.
 4. زمانی که سگ مفهوم فرمان و دستور «صدا کن» را آموزش دید و به صورت صحیح اجرا نمود، باید فرمان «ساکت باش» را به او یاد دهید.
 5.  زمانی که سگ پارس کردن را شروع کرد، به او بگویید که ساکت شود و تشویقی را جلوی بینی گرفته و اجازه دهید آن را بو کند.
 6. به این ترتیب سگ شما با انجام دادن تمرین زیاد، فرمان «پارس کن» یا «ساکت باش» را یاد خواهد گرفت.
 • حواس سگ را پرت کنید، وقتی که سگ پارس کردن را شروع می‌کند، به او اسباب بازی داده یا بازی های هیجانی که دوست دارد، با او انجام دهید. همچنین می‌توانید استخوان جویدنی به او دهید. این کارها موجب خواهند شد، که حواس سگ شما پرت شده و دیگر پارس نکند.
 • در برخی مواقع سگ ها وقتی پارس می کنند، انرژی اضافه‌ای که دارد را تخلیه می کنند. هر کدام از نژادهای مختلف سگ ها دارای مقدار انرژی های متفاوتی می باشند و با توجه به مقدار انرژی که هر کدام از این سگ ها دارند، لازم است، که هر روز بین یک الی سه ساعت برای او وقت گذاشته و انرژی او را تخلیه نمایید. برای تخلیه نمودن انرژی سگ ها می توانید یکی از راهکارهای زیر را به کار ببرید:
 1. با سگ خود به پیاده روی های طولانی بروید. این کار موجب خستگی و تخلیه انرژی سگ خواهد شد.
 2. انجام دادن فعالیت فیزیکی و بازی های هیجانی از دیگر راهکارهایی است که  استفاده می‌شود و می تواند انرژی مازاد سگ را تخلیه نماید.
 3. اجازه دهید، که سگ شما با دیگر سگ ها بازی کند. این کار موجب شاداب تر شدن سگ و همچنین تخلیه انرژی آن خواهد شد. البته از سلامت سگ مورد نظر باید اطمینان داشته باشید. بهتر است، که سگ شما با سگ های خیابانی تماس و ارتباط نداشته باشد.
 4. در برخی مواقع استفاده کردن از اسباب بازی های فکری برای سگ ها، موجب مصرف انرژی شده و در نتیجه انرژی مازاد سگ به خوبی تخلیه خواهد شد.
حتما بخوانید:   برنامه واکسیناسیون بچه گربه | مراقبت پس از واکسن گربه

31

علت های پارس کردن سگ | جلوگیری از پارس سگ

امتیاز سردبیر

مجموع امتیازات

بررسی دلایل پارس کردن سگ

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

نوشته های مشابه

0 0 رای ها
نظرتان چیست؟
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم... با ما به اشتراک بگذارید...x