خانواده

اسم های دخترانه و شیک ۱۴۰۲/ ۲۰۰۰ اسم دختر

شماره تلفن نمایندگی تعمیر یخچال، تلویزیون 021

یکی از دشوارترین و البته شیرین ترین وظایف مادر و پدر انتخاب یک نام مناسب برای کودکشان است. تا جایی که امکان دارد در انتخاب نام فرزندتان دقت کنید و حوصله به خرج دهید. انتخاب اسم برای دختر مسئولیت بزرگی است و در کنار حس خوبی که می تواند به پدر و مادر دهد، استرس آور هم می تواند باشد. نامگذاری دختر از مهمترین و اساسی ترین تصمیماتی است که پدر و مادر می توانند آن را انجام دهند. لیست کاملی از اسامی دخترانه در ادامه آورده شده است.

اسم های دخترانه با الف

 • آبنوش
 • آپامه
 • آترا
 • آتری
 • آترین
 • آتشگون
 • آتنا
 • آتوسا
 • آتیه
 • آدخت
 • آدا
 • آدینا
 • آدنا
 • آذر
 • آذربانو
 • آذرچهر
 • آذرگون
 • آذرمینا
 • آذین
 • آذین گل
 • آراگل
 • آرالیا
 • آرام
 • آرام دخت
 • آرامش
 • آرامیس
 • آرتادخت
 • آرتیسون
 • آرزو
 • آرشیدا
 • آرمیتا
 • آرمیتی
 • آرمیدخت
 • آرمیلا
 • آرمیتا
 • آریان
 • آریانا
 • آزادچهر
 • آزاده
 • آزیتا
 • آژند
 • آسا
 • آساره
 • آسمان
 • آسیمن
 • آشتی
 • آشنا
 • آشوب
 • آشیان
 • آفتاب
 • آفرین
 • آگرین
 • آلا
 • آلاله
 • آلکا
 • آلما
 • آلیس
 • آلیشان
 • آماندا
 • آمیتیس
 • آناشید
 • آناهیتا
 • آنجلا
 • آندیا
 • آنسه
 • آنوسا
 • آنیتا

اسم های دخترانه و شیک ۱۴۰۲/ ۲۰۰۰ اسم دختر

 • آنیسا
 • آوا
 • آوانوش
 • آوازه
 • آوادیس
 • آوادخت
 • آوین
 • آوینا
 • آهنگ
 • آهو
 • آهید
 • آیدا
 • آیسان
 • آینور
 • آیه
 • آیدا
 • آییژ
 • آیید
 • ابتسام
 • الحان
 • ارنواز
 • اروس
 • ارون
 • اریکا
 • استاتیرا
 • اسما
 • اسنا
 • اشک
 • اصیلا
 • افرا
 • افشید
 • النا
 • السا
 • السانا
 • الینا
 • المیرا
 • النا
 • الناز
 • الوا
 • الیانا
 • الیسا
 • الینا
 • الیکا
 • الین
 • امانه
 • امیرا
 • امینه
 • انار
 • انارام
 • انارگل
 • انگبین
 • انوش
 • انوشا
 • انیس
 • انیسه
 • اوران
 • اورانوس
 • اورنینا
 • اورینا
 • ایرانا
 • ایرسا
 • ایلماه

اسم های دخترانه با ب

 • باختر
 • بادامک
 • باران
 • بارانا
 • بارلی
 • بارنک
 • باستیان
 • بافرین
 • بالنده
 • بالیده
 • بامک
 • بامی
 • بامین
 • بانو
 • بانو گشسب
 • باور
 • بخت آفرید
 • بخشایش
 • بخشنده
 • بردبار
 • برزآفرید
 • برسومه
 • برشید
 • برفین
 • برگ
 • برنا
 • برومند
 • برهون
 • بصیرا
 • بشرا
 • بلوط
 • بمانی
 • بنفشه
 • بنیتا
 • بوته
 • بوختار
 • بوژنه
 • بوستان
 • بویه
 • به آفرین
 • به آیین
 • بهار
 • بهاران
 • بهارآفرین
 • بهاردخت
 • بهارک
 • بهار گل
 • بهارناز
 • بهاره
 • بهارین
 • بهدخت
 • بهدیس
 • بهرخ
 • بهرو
 • بهشت
 • بهکامه
 • بهگل
 • بهناز
 • به نگار
 • بهنوش
 • بهین
 • بیتا
 • بیدار
 • بینا

اسم های دخترانه با پ

 • پاداش
 • پادمیرا
 • پادنا
 • پادینا
 • پارمیدا
 • پاردیس
 • پارلا
 • پارمیدا
 • پارمیس
 • پارمین
 • پارنا
 • پاشنگ
 • پاکبانو
 • پاکچهر
 • پاکدخت
 • پاکدل
 • پاکرخ
 • پاکروز
 • پاکروی
 • پاکسیما
 • پاکفر
 • پاکناز
 • پاکنوش
 • پالیز
 • پامچال
 • پانته‌آ
 • پانتی
 • پانیا
 • پانیذ
 • پاییزان
 • پرند
 • پردیس
 • پرندیس
 • پرنیان
 • پرتو
 • پرخیده
 • پردیس
 • پرسا
 • پرستش
 • پرستو
 • پرسون
 • پرشت
 • پرگل
 • پرمون

اسم های دخترانه و شیک ۱۴۰۲/ ۲۰۰۰ اسم دختر

 • پرند
 • پرنیان
 • پروا
 • پروانه
 • پروین
 • پری
 • پری بانو
 • پری سیما
 • پریچهر
 • پریدخت
 • پری روی
 • پریزاد
 • پریسا
 • پریسان
 • پریفام
 • پریناز
 • پریوش
 • پگاه
 • پوپک
 • پودینه
 • پوران
 • پوروچیستا
 • پونه
 • پیچک
 • پیراسته
 • پیرایه
 • پیروزه
 • پینار

اسم های دخترانه با ت

 • تابا
 • تابان
 • تابان مهر
 • تابش
 • تابناک
 • تابنده
 • تاتیانا
 • تاتین
 • تاج آفرین
 • تاج بانو
 • تاج گل
 • تاج ماه
 • تاج مهر
 • تاج ماه
 • تارا
 • تارادخت
 • تارادیس
 • تازه
 • تاژ
 • تافته
 • تاک آفرین
 • تاک دخت
 • تالین
 • تانیا
 • تانسو
 • تبسم
 • ترانه
 • ترگل
 • ترلان
 • ترمه
 • ترنج
 • ترنگ
 • ترنیان
 • تروند
 • تریتی
 • تکاو
 • تکتم
 • تلما
 • تلی
 • تمنا
 • تمیس
 • تن ناز
 • تنبور
 • تندیس
 • تندور
 • توار
 • توتیا
 • توران
 • توران بانو
 • توراندخت
 • توسکا
 • توکا
 • تهرت
 • تهمینه
 • تیارا
 • تیسا
 • تینا
 • تیهو

اسم های دخترانه با ث

 • ثریا
 • ثمر
 • ثمره
 • ثمن
 • ثمین
 • ثمینا
 • ثنا

اسم های دخترانه با ج

 • جالیز
 • جام
 • جان افروز
 • جان بانو
 • جان پرور
 • جان نواز
 • جانا
 • جانان
 • جانانه
 • جانان دخت
 • جان دخت
 • جان مهر
 • جلبک
 • جلگه
 • جلوه
 • جلیله
 • جمانه
 • جمیله
 • جنان
 • جنت
 • جوانه
 • جواهر
 • جویبار
 • جهان آوا
 • جهان بانو
 • جهان خاتون
 • جهان ماه
 • جهان ناز
 • جهان تاب
 • جهان دخت
 • جهان رخ
 • جیحون
 • جیران
پیشنهاد آی‌بک امداد :  چگونه اتاق خواب آرامش بخش تری داشته باشیم؟

اسم های دخترانه با چ

 • چام
 • چامه
 • چرمه
 • چشمه
 • چکامه
 • چکاو
 • چکاوک
 • چکاوه
 • چلچله
 • چمان
 • چمانه
 • چمن
 • چمن افروز
 • چمن آرا
 • چمن چهر
 • چمن ناز
 • چوک
 • چهره آذر
 • چهره آرا
 • چهره آزاد
 • چهره مینو
 • چهره
 • چهره گل
 • چیترا
 • چیستا
 • چیستی
 • چیکا
 • چیلانه

اسم های دختر با ح

 • حاتمه
 • حارثه
 • حاصل
 • حامده
 • حانی
 • حانیه
 • حبه
 • حبیب
 • حدیث
 • حدیثه
 • حدیقه
 • حرمت
 • حره
 • حریر
 • حوریه
 • حسیبا
 • حسنا
 • حسانه
 • حسنا
 • حسنه
 • حسنیه
 • حفیظه
 • حکیمه
 • حلما
 • حلیمه
 • حلیه
 • حماسه
 • حمده
 • حمرا
 • حمیده
 • حمیرا
 • حنان
 • حنانه
 • حنان
 • حنا
 • حوا
 • حور
 • حوریه
 • حورالعین
 • حورآسا
 • حورآفرین
 • حورجهان
 • حوردیس
 • حور زاد
 • حوری بانو
 • حوری دخت
 • حیات
 • حیفا

اسم های دخترانه با خ

 • خاتم
 • خاتون
 • خاتونک
 • خارا
 • خارک
 • خاطره
 • خاطرافروز
 • خاطرآسا
 • خاطرنواز
 • خالده
 • خانم گل
 • خاور
 • ختا
 • ختمی
 • ختن
 • خجسته
 • خجسته لقا
 • خجیر
 • خداآفرید
 • خدیجه
 • خرامان
 • خورشا
 • خرشید
 • خرم
 • خرم بانو
 • خرم بهار
 • خرم چهر
 • خرم گل
 • خرم دخت
 • خرم دل
 • خرمن
 • خرم ناز
 • خزال
 • خزان
 • خزر
 • خضرا
 • خلف
 • خلیله
 • خندان
 • خندان چهر
 • خندان گل
 • خوب چهر
 • خوب رخ
 • خوب روی
 • خوب یار
 • خوردخت
 • خوردیس
 • خور زاد
 • خورسان
 • خورشاد
 • خورشید
 • خورشید چهر
 • خورشید دخت
 • خورشید رخ
 • خورشید فر
 • خورشید مهر
 • خوش لقا
 • خوشاب
 • خوشبوی
 • خوش چهر
 • خوش خو
 • خوش دل
 • خوشروز
 • خوشگو
 • خوش نوا
 • خوشه
 • خوش یار
 • خوشین
 • خیرالنساء
 • خیزران

اسم دخترانه با د

 • دادآفرید
 • دادلی
 • دارانا
 • دارینا
 • دارینه
 • دالیا
 • دامینه
 • دایانا
 • دخمل
 • دراج
 • در افشان
 • در بها
 • درتا
 • درخشا
 • درخشان
 • درخشنده
 • دردانه
 • درسا
 • درستی
 • در فام
 • در فشان
 • در مان
 • در ناز
 • دریا
 • دریا دخت
 • دریا ناز
 • درین
 • دل آرا
 • دل آرام
 • دل آسا
 • دل آشوب
 • دل آویز
 • دل آرا
 • دلبر
 • دلپذیر
 • دلپسند
 • دلجو
 • دلخوش
 • دلدار
 • دلربای
 • دلشاد
 • دلکش

اسم های دخترانه و شیک ۱۴۰۲/ ۲۰۰۰ اسم دختر

 • دلگرم
 • دلناز
 • دلنواز
 • دلوین
 • دنا
 • دنیز
 • دیبا
 • دیبا رخ
 • دین
 • دینا
 • دیناز
 • دینه

اسم های دخترانه با ذ

 • ذلفا

اسم های دخترانه با ر

 • رابو
 • رابیا
 • راتا
 • راحل
 • راحیل
 • رادا
 • راد دخت
 • راد نوش
 • راز
 • رازان
 • رازک
 • راز مهر
 • رازیانه
 • رافعه
 • رافونه
 • رام افزا
 • رام افزون
 • رام بانو
 • رام دخت
 • رامش
 • رامشین
 • رامک
 • رامونا
 • رامینا
 • راویس
 • رایا
 • رخسار
 • رخساره
 • رخشا
 • رخشان
 • رخشانه
 • رخشنده
 • رزیتا
 • رسا
 • رستا
 • رستاک
 • رزا
 • رکسانا
 • روشنک
 • رومینا
 • روبینا
 • روجا
 • رودابه
 • روژیار
 • روژین
 • روناک
 • رونیا
 • رونیکا
 • رویا
 • رها
 • ریحان
 • ریحانه
 • ری را

اسم دخترانه با ز

 • زادک
 • زادمهر
 • زاکیه
 • زامیر
 • زانوس
 • زاهده
 • زبیده
 • زرافشان
 • زراندام
 • زربانو
 • زرپری
 • زرتاج
 • زرخاتون
 • زرشام
 • زرکا
 • زر گل
 • زر گیسو
 • زرمان
 • زر نگار
 • زرنگیس
 • زرنوش
 • زری
 • زرین
 • زرین گل
 • زرین مهر
 • زرین هما
 • زرین هور
 • زرینه
 • زلال
 • زلیخا
 • زلفا
 • زمانه
 • زمرد
 • زمزم
 • زنبق
 • زهرا
 • زهره
 • زهیرا
 • زیبا
 • زیبا دخت
 • زیبا روی
 • زیبان
 • زیتون
 • زیتونه
 • زینب
 • زینت
 • زیور
 • زیور تاج
 • زیوین

اسم دخترانه با ژ

 • ژاسمی
 • یاسمین
 • ژاکلین
 • ژاله
 • ژالانه
 • ژالین
 • ژامک
 • ژانت
 • ژانیا
 • ژانیتا
 • ژانین
 • ژاوا
 • ژاوه
 • ژرفا
 • ژنیا
 • ژوان
 • ژیان چهر
 • ژیان دخت
 • ژیکان
 • ژینا
 • ژینوس
 • ژیوار

اسم دخترانه با س

 • سابرینا
 • سابو
 • ساتی
 • ساتیا
 • ساتین
 • ساجده
 • سار گل
 • سارنگ
 • ساریان
 • سارینا
 • ساغر
 • سالینا
 • سامره
 • سامیرا
 • سامینا
 • سامیه
 • ساناز
 • سانای
 • سانلی
 • سانیا
 • سانوا
 • ساویز
 • ساهره
 • سایا
 • سایان
 • ساینا
 • سبا رو
 • سبزپری
 • سبزه
 • سپتا
 • سپیتا
 • ستاره
 • ستاک
 • ستایش
 • ستوده
 • ستیلا
 • سحرناز
 • سداب
 • سدنا
 • سرنا
 • سرور
 • سروناز
 • سلاله
 • سلدا
 • سلین
 • سلینا
 • سما
 • سمن
 • سنا
 • سودابه
 • سوره
 • سوری
 • سوزان
 • سوسن
 • سوفیا
 • سوگل
 • سوگند
 • سویل
 • سها
 • سی گل
 • سیما
 • سیمبر
 • سیمروی
 • سیمگون
 • سیما
 • سیمیا
 • سیمین
 • سیمین چهر
 • سیمین دخت
 • سینره

اسم دخترانه با ش

 • شاپرک
 • شاپری
 • شاخسار
 • شادآفرید
 • شادان
 • شادبانو
 • شادبهر
 • شاد پری
 • شاهدخت
 • شاد دخت
 • شاد دل
 • شاد رو
 • شاد روز
 • شاد کام
 • شاد گل
 • شاد گون
 • شادلی
 • شادلین
 • شادمان
 • شادمانه
 • شادمهر
 • شاد ناز
 • شاد نوش
 • شادور
 • شادی
 • شادیا
 • شادیان
 • شارمین
 • شارمینا
 • شانا
 • شایا
 • شایسته
 • شایلی
 • شاینا
 • شبدیز
 • شب پره
 • شبنم
 • شرمین
 • شراره
 • شعله
 • شکوفا
 • شکوفه
 • شکیبا
 • شمسا
 • شورانگیز
 • شوکا
 • شهربانو
 • شهرخ
 • شهرزاد
 • شهرناز
 • شهرو
 • شهنواز
 • شهین
 • شیده
 • شیفته
 • شیلا
 • شیدا
 • شیما
 • شیوا
پیشنهاد آی‌بک امداد :  راهنمای خرید صندلی غذاخوری کودک | انواع صندلی غذاخوری کودک

اسم دخترانه با ص

 • صبا
 • صراحی
 • صالحه
 • صبورا
 • صحرا
 • صدف
 • صنوبر
 • صوفیا
 • صونا
 • صهبا

اسم دخترانه با ض

 • ضحا
 • ضرغامه
 • ضیف

اسم دخترانه با ط

 • طاهره
 • طراوت
 • طلوع
 • طناز
 • طنان
 • طنین
 • طهورا
 • طیلا

اسم دخترانه با ظ

 • ظریف
 • ظریفه
 • ظفر دخت
 • ظهیره

اسم دخترانه با ع

 • عادله
 • عارفه
 • عرفانه
 • عسل
 • عطرین
 • عطیه

اسم دخترانه با غ

 • غزل
 • غدیره
 • غزال
 • غزاله
 • غزل ناز
 • غنچه
 • غوغا

اسم دخترانه با ف

 • فاتن
 • فاطیما
 • فارا
 • فارهه
 • فاسیروس
 • فاطمه
 • فام گل
 • فانیذ
 • فایدیم
 • فائزه
 • فائقه
 • فراچهر
 • فرانک
 • فرانه
 • فر آذر
 • فرنو
 • فرخ بانو
 • فرح بخش
 • فرخنده
 • فرخ ناز
 • فردیس
 • فرشته
 • فر مهر
 • فرنوش
 • فرنیا
 • فروزان
 • فروزش
 • فروزنده
 • فریبا
 • فریسا
 • فرین
 • فریناز
 • فریماه
 • فلامک
 • فیروزه

اسم دخترانه با ق

 • قاصدک
 • قدسی
 • قدسیه
 • قدیره
 • قشنگ
 • قصیده
 • قمر
 • قمر تاج
 • قمر سیما
 • قمر ناز

اسم دخترانه با ک

 • کاترینا
 • کاترین
 • کارولین
 • کاساندان
 • کاشین
 • کامدل
 • کامروا
 • کامله
 • کاملیا
 • کامیشا
 • کتایون
 • کرانه
 • کردیا
 • کژال
 • کلارا
 • کلاله
 • کمند
 • کوشانه
 • کوهینه
 • کی آفرین
 • کی بانو
 • کیا دخت
 • کیا رنگ
 • کیان بانو
 • کیان دخت
 • کیانا
 • کیجا
 • کیمیا
 • کیوان چهر
 • کیهان دخت
 • کیهانه

اسم دخترانه با گ

 • گرامی دخت
 • گراناز
 • گران مهر
 • گران ناز
 • گردآفرید
 • گردیه
 • گشتا
 • گل افروز
 • گل افشان
 • گل اندام
 • گل آذین
 • گل آرا
 • گل آسا
 • گل بهار
 • گلپر
 • گل پری
 • گل پناه
 • گلشید
 • گلاب
 • گلابتون
 • گل آسا
 • گلاله
 • گلباران
 • گلبانو
 • گل بخت
 • گلبرگ
 • گلبن
 • گلبوته
 • گل پسند
 • گل پیکر
 • گلرخ
 • گلسا
 • گلستان
 • گلسان
 • گلمهر
 • گلنوش
 • گلوریا
 • گندم
 • گیسو
 • گیتی
 • گیلدا
 • گیل نار

اسم دخترانه با ل

 • لادن
 • لاریسا
 • لاله
 • لاله چهر
 • لاله دخت
 • لاله رخ
 • لاله رخسار
 • لاله رو
 • لاله زار
 • لاله گون
 • لاله وش
 • لامیا
 • لاون
 • لاوین
 • لبخند
 • لطیفه
 • لعبت
 • لعیا
 • لنیا
 • لوتوس
 • لورا
 • لیا
 • لیانا
 • لیالی
 • لیسا
 • لیلا
 • لیلی
 • لینا

اسم دخترانه با م

 • مانیسا
 • ماتیسا
 • ماجان
 • مادیار
 • مارال
 • مارتا
 • ماریا
 • ماریان
 • مارینا
 • مالیندا
 • مامک
 • مانلی
 • مانا
 • ماندانا
 • ماندگار
 • مانلی
 • ماه بانو
 • ماه پسند
 • ماه پیکر
 • ماه جهان
 • ماه رخسار
 • ماهان
 • ماهپری
 • ماهتاب
 • ماهدخت
 • ماهرخ
 • ماهرو
 • مهرو
 • ماه نگار
 • مهرنوش
 • مایا
 • مائده
 • مبینا
 • متینا
 • محیا
 • مرسانا
 • مرسده
 • مر مر
 • مروارید
 • مژگان
 • مستانه
 • معینا
 • ملکه
 • ملیکا
 • موژان
 • مهان
 • مهتاج
 • مهدا
 • مهرناز
 • مهرآنا

اسم دخترانه با ن

 • نادیا
 • نارین
 • ناربن
 • ناردانه
 • نازگل
 • نارگل
 • نارگون
 • نارمیلا
 • ناز
 • نازان
 • نازبانو
 • نازپر
 • ناز خاتون
 • نازلی
 • نازنین
 • نازیلا
 • نانیسا
 • ناهید
 • نجوا
 • نسرین
 • نسترن
 • نغمه
 • نگار
 • نگارین
 • نگین
 • نگینا
 • نوا
 • نوژان
 • نوشین
 • نهال
 • نیکا
 • نیکرخ
 • نیکی
 • نیلا
 • نیلوفر
 • نینا
 • نیوشا

اسم دخترانه با و

 • واج
 • وادی
 • وارتوش
 • وارسته
 • واژه
 • واله
 • والیه
 • وانوش
 • وانیا
 • وحدانه
 • ورتا
 • ورتاج
 • ورجا
 • ورونیکا
 • وستا
 • وسیمه
 • وفا
 • ونداد
 • ونوس
 • ویدا
 • ویشکا
 • ویستا
 • وینا
 • ویونا

اسم دخترانه با ه

 • هاجر
 • هاله
 • هانا
 • هانه
 • هانیا
 • هانیه
 • هایده
 • هدا
 • هدیه
 • هرانوش
 • هستی
 • هلاله
 • هلما
 • هانا
 • هلنا
 • هما
 • همتا
 • همراز

اسم های دخترانه و شیک ۱۴۰۲/ ۲۰۰۰ اسم دختر

 • همیلا
 • هنا
 • هنگامه
 • هوداد
 • هوران
 • هونام
 • هیلان
 • هینا
 • هیوا

اسم دخترانه با ی

 • یارگل
 • یارناز
 • یاسی
 • یاس گل
 • یاسمن
 • یاسمین
 • یاشیل
 • یافا
 • یامین
 • یانا
 • یسرا
 • یسنا
 • یغما ناز
 • یگانه
 • یلدا
 • یوتاب
 • یوکابد

کلام آخر

امیدواریم لیستی از اسامی دخترانه که در بالا برای شما عزیزان جمع آوری کردیم به شما کمک کند نامی زیبا و نیکو برای دلبندتان انتخاب کنید.

 

تعمیر یخچال شبانه روزی

31

اسم های دخترانه و شیک ۱۴۰۲

امتیاز سردبیر

مجموع امتیاز

اسم های دخترانه و شیک ۱۴۰۲/ ۲۰۰۰ اسم دختر

امتیاز کاربر: ۲.۸۵ ( ۲ نتایج)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا